اهداف

به منظور تقویت نشاط علمی در میان دانشجویان و حمایت از فعالیت های جمعی و خودجوش پژوهشی و همچنین راهنمایی و مشارکت دانشجویان مستعد و توانمند در جهت بالندگی علمی و فرهنگی دانشگاه.انجمن علمی دانشجویی رشته های مختلف تحصیلی با حمایت دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور طبق مفاد این آیین نامه تشکیل شود.

اهداف :

۱- نهادمند ساختن فعالیت های فوق برنامه علمی و پژوهشی دانشجویان

۲- ایجاد زمینه مناسب برای تجلی استعداد ها  وبرانگیختن خلاقیت و شکوفایی علمی آنها

۳- شناسایی دانشجویان نخبه و ممتاز و بهره گیری از مشارکت آنان در ارتقای فضای علمی دانشگاه

۴ – افزایش سطح مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیت های علمی جمعی و تقویت ارتباط آموزشی و پژوهشی با اساتید

  • admin

    dfdfdfdf

    یافتن نوشته‌ها بر اساس admin