اعضای انجمن

اعضای فعال انجمن علمی دانشگاه بین المللی امام رضا (ع) عبارتند از :

جناب آقای امین رضوانی (دبیر انجمن برق و دبیر کل انجمن ها)

جناب آقای برهان رکنی (معاون دبیر)

جناب آقای امیر صنعتی

سرکار خانم سپیده ملک جعفریان

سرکار خانم الهام قلی نژاد