چشم انداز انجمن علمی برق

در جهان امروز سرعت و صرفه جویی در زمان از مهمترین عوامل پیشرفت جوامع بشری است.علم برق نیز به عنوان علمی مادر در جهت دستیابی به این مهم کمک شایانی به سایر علوم و فنون نموده و لازمه بقای آنها می باشد.لذا با گسترش صنابع مرتبط با برق امری به واقع ضروری است.

حال انجمن برق دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) در نظر دارد با جذب افراد در کارگروه های تعریف شده و مصوب انجمن به انجام و توسعه ی فعالیت های علمی مرتبط با این رشته مبادرت نماید تا بتواند حس فعالیت و رقابت را در بین دانشجویان این رشته تقویت نماید.در راستای تحقق این امر نیز به تعریف کارگروه ها و هیئت هایی به شرح زیر پرداخته است :

کارگروه مشاور :

کارگروه ارشد :

کارگروه نرم افزار :

کارگروه سخت افزار :

هیئت تحریریه نشریه :

کارگروه مدیریت سایت :