وظایف انجمن علمی دانشجویی

اعضای انجمن علمی دانشجویی براساس آیین نامه داخلی انجمن که توسط شورای مدیریت تدوین می شود در کمیته هایی که به منظور سامان دادن به فعالیت اعضا تشکیل می شود مشارکت و فعالیت خواهند داشت.