اعضای هیئت علمی رشته برق

نام گروه

نام

نام خانوادگی

جنسیت

سال تولد

آخرین مدرک تحصیلی

گروه برق و کامپیوتر

کاوه

اکبرزاده شعرباف

مذکر

۱۳۵۹

  دانشجوی دکتری

گروه برق و کامپیوتر

نادیا

نقوی

مؤنث

۱۳۶۲

دانشجوی دکتری

گروه برق و کامپیوتر

مجتبی

دلیری

مذکر

۱۳۶۲

دانشجوی دکتری

گروه برق و کامپیوتر

سعید

شعرباف تبریزی

مذکر

۱۳۶۰

دانشجوی دکتری

گروه برق و کامپیوتر

محمود

خطیبی

مذکر

۱۳۶۱

دانشجوی دکتری

گروه برق و کامپیوتر

محمد مهدی

استثنائی

مذکر

۱۳۵۵

کارشناسی ارشد

گروه برق و کامپیوتر

کیانوش

امامی

مذکر

۱۳۵۴

کارشناسی ارشد

گروه برق و کامپیوتر

سید مجید

مزینانی

مذکر

۱۳۴۹

دکتری

گروه برق و کامپیوتر

سعید

خسرو آبادی

مذکر

۱۳۶۰

دانشجوی دکتری

گروه برق و کامپیوتر

امبر فرزاد

خاوری

مذکر

۱۳۶۱

دانشجوی دکتری

گروه برق و کامپیوتر

سمانه

بابایان مشهدی

مؤنث

۱۳۶۳

دانشجوی دکتری

گروه برق و کامپیوتر

امین

درخشان

مذکر

۱۳۶۲

فوق لیسانس

گروه برق و کامپیوتر

عادل

قاضی خانی

مذکر

۱۳۶۰

دانشجوی دکتری

گروه برق و کامپیوتر

منیره

هوشمند

مؤنث

۱۳۶۱

دکترا

گروه برق و کامپیوتر

حسنا

قندهاریون

مؤنث

۱۳۶۴

دکترا